Termes i condicions legals

Portada » Termes i condicions legals

TERMES I CONDICIONS LEGALS DE VENDA *DELESTE 2021

Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen les condicions de venda d’entrades per als esdeveniments *DELESTE 2021 promoguts i organitzats per la mercantil *DELESTE CULTURA SL (l’Organització) el domicili social de la qual es troba el carrer Dénia, 21, 5a, 46006 València i el CIF de la qual és B05350186. Correu electrònic de contacte info@delestefestival.com. Constituïda per temps indefinit en virtut d’escriptura pública i inscrita en el Registre Mercantil de València al Tom *XXXX, Fulla *XXXX i Foli XX. L’adquisició de l’entrada i abonament representa l’acceptació de les següents condicions:

LA TEUA ENTRADA

1.1. La naturalesa jurídica de l’entrada és la de titule valor, conforme al que es disposa en la legislació vigent. Existeixen 1 tipus (2) d’entrada per a *DELESTE 2021:

I) Entrada de Divendres: Atorga dret a l’accés a la zona de concerts durant un sol dia, divendres 26 de novembre de 2021. L’entrada de dia només atorga dret a l’accés 1 sola vegada en el recinte (una vegada s’ix del recinte no es pot tornar a entrar).
II) Entrada de Dissabte: Atorga dret a l’accés a la zona de concerts durant un sol dia, dissabte 27 de novembre de 2021. L’entrada de dia només atorga dret a l’accés 1 sola vegada en el recinte (una vegada s’ix del recinte no es pot tornar a entrar).

No obstant això, l’Organització es reserva el dret a posar a la venda nous tipus d’entrades no contemplades en aquest punt. En qualsevol cas, aquestes entrades estaran subjectes a les condicions generals de venda d’entrades i accés a *DELESTE 2021 exposades en el present document.

1.2. Una vegada adquirida l’entrada no serà canviada ni serà retornat el seu import sent l’adquisició de la mateixa en ferma, excepte en els casos de cancel·lació o canvi de data de *DELESTE 2021 .

1.3. L’admissió, sense perjudici del reflectit en aquestes condicions quant al dret d’admissió, queda supeditada al fet de disposar de l’entrada completa en condicions adequades. L’entrada disposa de diferents mesures de seguretat per a assegurar la seua autenticitat. L’Organització no es fa responsable de les entrades que no s’hagen adquirit en els punts de venda oficials. Tota entrada esmenada, trencada, o amb indicis de falsificació, autoritzarà l’organitzador a privar al seu portador de l’accés a la zona de concerts i en el seu cas a la zona d’acampada, reservant-se l’Organització el dret a emprendre les mesures legals oportunes, contra qualsevol forqueta d’entrades esmenades o falses.

1.4. La possessió de l’entrada no dona dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa, o el seu contingut, amb finalitats publicitaris, de màrqueting o de promoció (inclosos, enunciativa però no limitativament, concursos, regals i/o sortejos), associada al posseïdor de l’entrada o tercer. L’incompliment d’aquest punt obligarà a l’anunciant i/o usuari no autoritzat a fer efectiu el pagament d’una sanció equivalent a mil vegades el preu de l’entrada de major import de l’esdeveniment, sense perjudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals. Així mateix la seua entrada quedarà anul·lada amb caràcter immediat.

1.5. Les entrades només podran ser adquirides en punts de venda expressament autoritzats per l’Organització.

1.6. En el supòsit en què s’adquirisca l’entrada a través del lloc una web autoritzada, l’entrada haurà de ser impresa per vosté mateix. L’Organització adverteix expressament que aquestes entrades no podran ser recollides en taquilla en La *Rambleta.

1.7. L’Organització adverteix que té implementats procediments tècnics capaços de detectar qualsevol entrada fotocopiada o falsificada. L’Organització tindrà dret a denegar l’accés al recinte del portador de l’entrada en cas de detectar qualsevol anomalia en aquesta. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l’eina d’impressió a casa serà perseguida conforme a la legislació vigent, incloent responsabilitats de tipus penal.

SUSPENSIÓ, CANCEL·LACIÓ O ANUL·LACIÓ DE L’ACTE.

2.1. L’Organització es reserva el dret d’alterar, modificar o suspendre el programa de *DELESTE 2021 , en qualsevol moment.

2.2. En cas de cancel·lació total de *DELESTE 2021 , l’Organització realitzarà totes les gestions possibles per a establir les noves dates en què es desenvoluparà l’esdeveniment.

2.3. En el supòsit en què procedira la devolució de l’import de l’entrada per la raó que fora, el cost de distribució que els canals de venda apliquen al preu de l’entrada, no serà retornat en cap cas per l’Organització, atés que aquesta no és preceptora d’aquest import i que la prestació d’aquest servei s’entén realitzada en el moment de la compra de l’entrada.

2.4. La cancel·lació, total o parcial, de *DELESTE 2021  a causa de males condicions climatològiques, desastres naturals, pandèmies, estat d’emergència, tancament de l’espai aeri espanyol o altres causes de força major en cap cas donarà lloc a la devolució de l’import de l’entrada, excepte en els casos en què així s’establisca legalment.

DRET D’ADMISSIÓ

En aplicació del que s’estableix en l’article 33 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Comunitat Valenciana, l’Organització en la seua condició d’organitzadora de l’edició del *DELESTE 2021 estableix les següents CONDICIONS D’ADMISSIÓ.

4.1. L’organització estableix els següents requisits per a l’accés i permanència dels menors de 18 anys a les activitats musicals i *extramusicales del *DELESTE 2021:

I) Els menors d’edat entre 12 i 17 anys d’edat deuran (a) anar acompanyats d’una persona major d’edat (b) abonar el preu de l’entrada que corresponga al menor, i (c) emplenar pel major d’edat un document on es faça únic i exclusiu responsable del menor, eximint de cap responsabilitat a l’Organització i confirmant l’autenticitat de la documentació que exhibisca a l’Organització. Així mateix, i com a requisits addicionals, haurà de presentar Llibre de Família, DNI o passaport del menor, DNI del major d’edat i, en el seu cas, una autorització que ha de signar el seu pare, mare o tutor davant la Guàrdia Civil o Policia Nacional si són espanyols. D’altra banda, si el menor anara d’un país d’UE o estranger, el major d’edat hauran de presentar tota aquella documentació que acredite ostentar la guàrdia del menor segons la legislació al seu país d’origen.
II) Els xiquets amb edat inferior a 12 deuran (a) anar acompanyats de la seua mare, pare o tutor i (b) aquests hauran d’emplenar un document on es facen únics i exclusius responsables del menor, eximint de cap responsabilitat a l’Organització i confirmant l’autenticitat de la documentació que exhibisca a l’Organització. Així mateix, i com a requisits addicionals, haurà de presentar Llibre de Família, DNI o passaport del menor i DNI de la mare, pare o tutor. D’altra banda, si el menor anara d’un país d’UE o estranger la mare, pare o tutor hauran de presentar tota aquella documentació que acredite que ostenten la guàrdia i custòdia del menor segons la legislació al seu país d’origen.

III) L’Organització podran realitzar fotocòpies de la documentació exhibida pels majors d’edat, mare, pare o tutor per al seu arxiu prèvia autorització per part del titular i baix compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

IV) Qualsevol menor d’edat serà expulsat si consumeix begudes alcohòliques o tabac.
V) L’Organització expulsarà al menor que incomplisca els requisits d’accés i/o permanència en el *DELESTE 2021, i sense que això genere cap dret de devolució de l’import de l’entrada abonada.

4.2. L’Organització pot denegar l’entrada al recinte o expulsar d’aquestes, en les següents circumstàncies:

I) El tiquet ha sigut alterat indegudament o té signes de manipulació fraudulenta.
II) El posseïdor del tiquet té una actitud violenta o agressiva, física o verbalment, cap a altres clients o membres del personal del *Delestel.

III) El posseïdor del tiquet està dificultant el normal desenvolupament de l’esdeveniment o no està seguint les instruccions del personal d’organització del Festival.

IV) El posseïdor del tiquet porta armes o objectes que poden ser utilitzats com a tals.
V) El posseïdor del tiquet mostra símptomes d’embriaguesa o que estiguen consumint drogues o substancies estupefaents o mostren símptomes d’haver consumit.
INTRODUCCIÓ DE MENJAR, BEGUDA I OBJECTES Al RECINTE

Queda prohibida l’entrada amb menjar i beguda externa al recinte. Únicament es permetrà l’entrada d’aliments per a bebés, en envasos la forma i el material de fabricació dels quals siguen considerades assegurances (queda prohibida l’entrada de productes amb materials metàl·lics, punxants o similars). Per motius de seguretat, l’equip de seguretat del festival podrà denegar l’entrada amb una altra mena de comestibles, com a xiclets o caramels. A l’interior del recinte hi haurà opcions de menjar i beguda per a diabètics, celíacs, vegans, etc.

No està permés l’accés amb objectes que puguen ser considerats com a perillosos per l’organització o estiguen prohibits per la normativa vigent: cascos de moto, pals de *selfie, etc.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I IMATGE

6.1. L’Organització ostenta i és titular de tots els drets d’imatge i nom,  propietat intel·lectual i industrial derivats, directament o indirectament, de les presentacions artístiques o qualssevol altres que donaren lloc amb motiu de la celebració de *DELESTE 2021 . Per tant queda terminantment prohibida la captació, filmació o enregistrament d’imatges o sons sense la prèvia autorització escrita de l’Organització. Es prohibeix, per tant, l’entrada de càmeres de fotos, vídeo i/o aparells d’enregistrament de qualsevol tipus.

6.2. Les persones assistents a *DELESTE 2021  consenten i autoritzen de manera expressa i inequívoca que la seua imatge i veu puguen fixar-se en suports durant la celebració del citat esdeveniment i posteriorment poden ser difoses per l’organització o tercers autoritzats en qualssevol mitjà de comunicació per a la difusió promocional i/o comercial de *DELESTE 2021 .

6.3. L’Organització expulsarà a qualsevol persona que incomplisca el que es disposa en l’apartat 4 sense que això genere cap dret de devolució de l’import de l’entrada abonada.

6.4. El públic assistent consent la seua aparició en imatges preses per qualssevol mitjans per a la seua posterior difusió promocional i/o comercial de *DELESTE 2021 .

DADES PERSONALS.

L’Organització estarà legitimada per a prendre les mesures legals, tant civils com penals que estime oportunes contra els causants de qualsevol intent d’estafa, aplanament i /o per danys causats a l’Organització, directament o indirectament. T’informem que les teues dades de caràcter personal quedaran recollits en un fitxer titularitat de *DELESTE CULTURA SL i podran ser utilitzats per a futures promocions, tot això de conformitat amb la política de privacitat i tractament de dades de caràcter personal de *DELESTE CULTURA SL publicada en les Condicions Generals de *Visorfest, i complint-se, en tot cas, la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Els participants podran exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en la següent adreça: *DELESTE CULTURA SL c/ Dénia, 21, 5a 46006 València.

RESERVA LEGAL

L’Organització estarà legitimada per a prendre les mesures legals, tant civils com penals que estime oportunes contra els causants de qualssevol intents d’estafa, aplanament i /o per danys causats a l’Organització, directament o indirectament.